Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete stáhnout zde. Dostupné formáty jsou XLS, který můžete otevřít pomocí programů Microsoft Excel nebo OpenOffice.org Calc, a PDF, který lze upravovat v programu Adobe Reader.

V letošních přihláškách je možnost zapsat dvě školy, máme proto pro vás jak verzi, kde je naše škola zapsána na prvním místě, tak verzi, kde je na druhém, a to pro oba běhy gymnázia.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro studium na ČRG s. r. o. potřeba.

Přihláška pro studium na čtyřletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF

Přihláška pro studium na osmiletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF

___

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

Přijímací řízení ve školním roce 20017/2018 na Českém reálném gymnáziu s.r.o.

Přijímací řízení na ČRG s.r.o. se řídí zákonem 178/2016 Sb.

 1. Přijímací řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb.
 2. České reálné gymnázium s.r.o. bude pro školní rok 2018/2019 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky.
 3. Přihlášky ke studiu žáci podávají do 1.3.2018 na předepsaných tiskopisech .
 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanoví do konce roku 2017.
 5. Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá
  1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky min.60%
  2. Hodnocení z předchozího vzdělávání
  3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazečů.
 6. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce uchazeč obdrží do 20.3.2018.
 7. Hodnocení výsledků pro 4-leté studium 79-41-K/41
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 60. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení poletí i na konci roku v 8.třídě a v poletí 9. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítají 3 body. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítají 6 body.
  • maximum bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti je 6 bodů
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 50 bodů.
 8. Hodnocení výsledků pro 8-leté studium 79-41-K/81
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 66. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení v pololetí i na konci roku ve 4.třídě a v poletí 5. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítá 10 bodů. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítá 20 bodů.
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 70 bodů
 9. 29.dubna budou na tomto místě zveřejněny výsledky
 10. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč nebo zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu ČRG s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a smlouvy o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ČRG s.r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 11. Pokud budou po 1.kole přijímacího řízení na ČRG s.r.o. volná místa pro studium ve školním roce 2017/2018, bude vyhlášeno 2.kolo.

RNDr.Alois Bohůnek
ředitel ČRG s.r.o.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.line</b>

Školné pro školní rok 2018/2019

Prima / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2018 3500 Kč
Do 31. 10. 2018 3500 Kč
Do 31. 1. 2019 3500 Kč
Do 31. 3. 2019 3500 Kč

Sekunda, tercie, kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2018 3000 Kč
Do 31. 10. 2018 3000 Kč
Do 31. 1. 2019 3000 Kč
Do 31. 3. 2019 3000 Kč

Kvinta, sexta, septima, oktáva / osmileté gymnázium – vyšší stupeň
1.R, 2.R, 3.R, 4.R / čtyřleté gymnázium – vyšší stupeň

Do 31. 8. 2018 4500 Kč
Do 31. 10. 2018 4500 Kč
Do 31. 1. 2019 4500 Kč
Do 31. 3. 2019 4500 Kč

 

Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí.

Po dobu studia se platí školné ve stálé výši.