Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Projekty školy

2017

Projekt Obnova, modernizace a dovybavení ICT

Termín realizace: 3.7. 2015 - 20.12.2017

Hlavní manažer projektu: RNDr.Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Jan Flaška, Petr Němec, Ondřej Švejda, Monika Bavorová, Irena Vlková, Gabriela Tomrlová

V rámci tohoto projektu:

 1. se nám podařilo obnovit digitální jazykovou učebnu, pořídit mobilní notebookovou učebnu, pořídit tablety. Toto vybavení bude využito k využití digitálních technologií jak při výuce jazyků, tak i při výuce přírodovědných předmětů.
 2. jsme školu vybavili zařízením pro rozšíření bezbariérovosti budovy z přízemí na všechny ostatní prostory v budově.
 3. jsme pořídili vybavení k zajištění konektivity dle potřebných standardů a rozšířili jsme pevnou síť školy o jednu učebnu.
 4. jsme upravili zeleň v areálu školy výsadbou čtyř javorů.

___

2015
Projekt „Zkvalitnění výuky cizích jazyků, rozvoj čtenářtví"
Termín realizace 28. 8. 2015–11. 12. 2015

Hlavní manažer projektu: Ludmila Kadlecová
Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Monika Bavorová, Eva Polenská, Klára
Svobodová, Hana Novotná, Martina Štěpánková

V rámci tohoto projektu vybavujeme školní knihovnu minimálně třemi sty knihami v tištěné podobě, které budou žákům školy k dispozici v průběhu studia k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti a současně pro přípravu na maturitní zkoušku z českého jazyka .

1. Zahájili jsme ověřování čtenářských dílen ve výuce. Žáci ve třídě prima pracují s texty Pavla Šruta, tvoří pracovní listy a zapojují se do dramatizace.
2. Žáci ČRG s.r.o. se zúčastní od 5. 10. 2015 jazykového kurzu v Salzburgu
3. Žáci ČRG s.r.o. se zúčastní od 8. 11. 2015 jazykového kurzu ve Velké Británii

Loga ESF, EU, MŠMT a OP VK

___

2014–2015 – Projekt Modernizace učebny IVT,
mobilní notebookové učebny a vybudování jazykové učebny

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Irena Vlková, Jan Flaška

Tento projekt si vytýčil tři hlavní úkoly:

1. Zkvalitnění výuky cizích jazyků

2. Vybudování multimediální učebny IVT

3. Využití ICT ve výuce všech předmětů formou mobilní notebookové učebny

Projekt se zaměřil na zkvalitnění výuky cizích jazyků vybudováním nové digitální jazykové laboratoře – s nejmodernějším digitálním systémem SmartClass+ kanadské společnosti Robotel. K výuce jsou využívány moderní počítače, kvalitní sluchátka a špičkový software pro komunikaci vyučujícího a studentů SmartClass+, jehož součástí jsou digitální nástroje ke sledování práce studenta, propojování studentů do dvojic i do skupin, chatovací nástroje, prezentační nástroje, nástroje pro živé nahrávání, které v jednom okamžiku změní studentský přístroj v nahrávací zařízení. Všechny materiály jsou okamžitě a bezpečně uloženy v digitální úschovně systému. Digitální systém umožňuje výrazné zkvalitnění konverzace žáků, kterou monitoruje učitel. Učitel může žákům do konverzace vstupovat a korigovat ji. Platforma učebny nabízí řadu cvičení, která vyhodnotí odpovědi žáků automaticky. Nové možnosti jsou i v oblasti hodnocení žáků. Systém Robotel SmartClass+ současně umožňuje další inovace, na základě kterých je učebna připravena plnit funkci multifunkční jazykové učebny.

Multimediální učebna IVT je vybavena nejmodernějšími počítači s multidotykovými monitory a v kombinaci s interaktivní tabulí umožňuje výrazné zefektivnění výuky IVT.

Mobilní notebooková učebna je soubor výkonných ultrabooků, které mohou využívat všichni učitelé při výuce libovolného předmětu. Vzhledem k tomu, že ve všech třídách jsme vybaveni interaktivními tabulemi a připojením k internetu, mají učitelé i žáci pro zařazení ICT do výuky ideální podmínky.

Projekt bude průběžně prezentován při dnech otevřených dveří.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.wideline</b>

2013–2014 – Projekt Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Kateřina Boháčová, Lenka Filipová

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky biologie, chemie a fyziky v osmiletém i čtyřletém studiu gymnázia. Ke zkvalitnění výuky došlo nákupem výukových sad připojených k mechanicky odolným laboratorním notebookům vhodných pro záznam měření v terénu s analytickým a podpůrným softwarem (Pasco). Žáci na nich mohou zpracovávat a vyhodnocovat zadávané úlohy. Učitelské sady jsou navíc propojeny se stávajícími interaktivními tabulemi, aby mohli výsledky vyučující znázorňovat na této tabuli.

Součástí projektu byl i nákup vybavení, které umožní sady plně využít v terénu při cvičeních a experimentech. Cílem projektu bylo zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

Prezentace Projektu bude zajištěna průběžně během celého školního roku. Řešitelský tým učitelů bude pořádat v mimoškolní době setkání žáků gymnázia, kteří mají zájem o přírodovědné předměty. Žákům budou předváděny motivační experimenty se zakoupenými sadami pomůcek.

Na tato přírodovědná odpoledne budou přizváni i žáci základních škol a studenti Partnera projektu.

___

2013 – Projekt Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Kateřina Boháčová, Lenka Filipová

Projekt je ve fázi přípravy. Realizace 2014-2015

___

2012 – Projekt Inovace  ICT

Projekt Inovace ICT byl k datu 9. 2. 2014 ukončen.

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: L. Kadlecová, J. Flaška, P. Syrovátka, učitelé ČRG s. r. o., kteří vytvořili 424 DUMů (digitálních učebních materiálů)

Cíle projektového záměru se podařilo během dvou let splnit.

 1. Zakoupili jsme vybavení pro výuku fyziky, biologie a chemie (Pasco), laboratorní notebooky, digitální kameru pro vytváření audiovizuálních záznamů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Vybavili jsme se novým serverem a učitelé získali nové notebooky pro práci s ICT ve vyučovacích hodinách.
 2. Vybavili jsme dvě jazykové učebny interaktivními tabulemi a proškolili učitele v nových trendech výuky cizích jazyků.
 3. Na základě absolvovaných kurzů jsme zefektivnili výuku finanční gramotnosti a vybavili školu hrami Finanční svoboda, které využíváme při projektových dnech.

15 učitelů ČRG s. r. o. vytvořilo 424 digitálních učebních materiálů napříč všemi předměty. DUMy jsou k průběžnému využití pro všechny učitele i žáky umístěny na www stránkách školy a jsou k dispozici i mimo školu.

 

___

2008 – Projekt Modernizace Českého reálného gymnázia s.r.o.

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Jan Flaška, Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Ondřej Švejda

 

 

Projekt řešil problém nedostatečného vybavení školy k výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodních věd, matematiky, dějepisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy. Vytvořil zázemí pro volnočasové aktivity studentů (knihovna, školní dvůr). Proběhla rekonstrukce sociálního zázemí dle norem EU, vše s ohledem na žáky s tělesným postižením.

Výsledky realizace projektu zahrnují:

 • vybavení jazykové laboratoře,
 • vybavení učebny výtvarné výchovy,
 • vybudování odborné multifunkční učebny přírodních věd,
 • vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou a dalšími pomůckami,
 • nákup učebních pomůcek pro všechny vyučované předměty
 • vybudování a vybavení odborné knihovny,
 • vytvoření odpočinkové zóny pro studenty na dvoře areálu budovy školy,
 • rekonstrukce hygienických zařízení a stavební úpravy související s vybavením odborných učeben.

___

2006 – Projekt Dějepisný a regionálně zeměpisný katalog Evropy

Autoři: Václav Kabíček a Jiří Řehounek.

Řešitelský tým: Jan Flaška, Ludmila Kadlecová, Václav Kabíček a Jiří Řehounek.

V rámci projektu ČRG s.r.o. zlepšilo svou technickou vybavenost. Při přípravě na výuku i ve výuce samotné se díky projektu začal využívat např. nový dataprojektor, dva přenosné počítače, digitální fotoaparát apod. Hlavním přínosem projektu bylo zatraktivnění výuky častějším využíváním obrazových informací.

Dějepisná část je členěna podle historických období a jejím editorem je Václav Kabíček. Jiří Řehounek edituje část regionálně zeměpisnou, která je rozdělena podle jednotlivých evropských států.Při tvorbě tohoto elektronického katalogu využili autoři projektu především svých fotografických archivů. Fotografie poskytli také pedagogové a studenti našeho gymnázia.

Demoverzi katalogu si můžete vyzkoušet zde. Objednat si ho můžete na adrese , cena pokrývá pouze náklady na poštovné a DVD-R.

___

2006 – Projekt: Multimediální výuka fyziky v nižším stupni gymnázia

Autoři: Soňa Hřídelová, Ondřej Švejda

Řešitelský tým: Jan Flaška, Soňa Hřídelová, Ludmila Kadlecová, Ondřej Švejda

___

Projekt: Nové vyučovací metody v matematice nižšího gymnázia

Autor: Soňa Hřídelová

Řešitelský tým: Soňa Hřídelová, Ludmila Kadlecová

___

2003 – Projekt: Z dějin filosofického myšlení – učebnice

Autor: Vladimír Křešnička

Řešitelský tým: Vladimír Křešnička, Ludmila Kadlecová

___

1995 – Projekt: Počátky české literatury – učebnice

Autor: Vladimír Křešnička

Řešitelský tým: Vladimír Křešnička, Ludmila Kadlecová