ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Projekty školy

 

2018

___

Projektový den 3 na Českém reálném gymnáziu

Ve čtvrtek 14. února 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil třetí projektový den pro žáky partnerských základních škol v tomto školním roce, kterého se se svými pedagogy opět aktivně zúčastnilo přes 70 žáků 5., 8. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a Základní školy Pohůrecká z Českých Budějovic.

Projektový den byl organizován a koncipován podobně jako předešlé projektové dny v říjnu a prosinci 2018. Opět se žáci partnerských škol během dopoledne střídali, a získávali tak nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky jsme se zaměřili na řešení úloh týkající se výpočtu obsahů ploch geometrických útvarů, u kterých jsme spolu se žáky diskutovali různé metody řešení, i logické postupy pro co nejjednodušší vyřešení úloh.

V biologii jsme v první části hodiny mikroskopovali rostlinnou buňku cibule a následně barvili jádra lugolovým roztokem. Druhá část hodiny byla zaměřena na pozorování částí těla sarančete za použití preparačních souprav a binokulárních mikroskopů.

V chemii si žáci na pokusech osvojili znalosti o vodě tj. změny skupenství a anomálii vody. Při pokusech jsme navázali na dovednosti z předešlého projektového dne – jako vážení na analytických vahách, měření pomocí Pasco senzorů a zjišťování objemu. V další části jsme se věnovali oxidu uhličitému. Tohoto tématu se týkala i práce, kterou si žáci nadšeně odnesli s sebou a budou se jí věnovat při hodinách chemie nebo přirodopisu.

V části, věnované fotografii a počítačové grafice si studenti na počítačích ACER SWIFT 3 vyzkoušeli pokročilejší grafické operace – vyfocení autoportrétu webkamerou a následné retuše, barevné úpravy a použití vrstev v grafickém programu.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na biologii a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z matematiky a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům. Pro žáky jsme připravili i několik úloh navazující na programy v jednotlivých oblastech, které budou samostatně řešit ve svých školách.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na poslední, v pořadí již čtvrtý, projektový den v tomto školní roce, který se uskuteční na naší škole na začátku června 2019.

___

Projektový den 2 na Českém reálném gymnáziu

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v naší škole uskutečnil již druhý projektový den pro žáky partnerských základních škol v tomto školním roce, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo téměř 70 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Projektový den byl koncipován podobně jako první projektový den v říjnu 2018. Opět se žáci partnerských škol během dopoledne střídali, a získávali tak nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky byla vybrána tentokrát témata týkající se prostorové geometrie a finanční matematiky, která byla objasněna pomocí výukové stavebnice Geomag a praktických úloh z praxe.

V biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů z rostlinné říše pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC.

Ve fyzice žáci pracovali se stavebnicí Boffin, zapojovali jednoduché elektrické obvody, sériové a paralelní zapojení a dále zkoumali poločas rozpadu jader atomů a prováděli pokusy s kladkostrojem.

V počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet práci s fotoaparáty Nikon CoolPix B700, jejich ovládání, vyfotografovat portrét a pohyb a fotografie upravit s využitím notebooků ACER SWIFT 3 a aplikace Photopea.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na biologii a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z matematiky a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na další, v pořadí již třetí, únorový projektový den.

___

Projektový den 25. 10. 2018 na Českém reálném gymnáziu

Ve čtvrtek 25. října 2018 se v naší škole uskutečnil projektový den pro žáky partnerských základních škol, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo téměř 90 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Ve čtyřech tematických blocích, ve kterých se žáci během dopoledne vystřídali, získali žáci nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky byla vybrána témata týkající se zlomků a prostorové geometrie, která byla objasněna pomocí výukových stavebnic a stavebnice Geomag, v biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC, v chemii se řešilo praktické využití analytických vah v systému Pasco a v počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet jak vyfotografovat portrét a tyto fotografie následně upravit a zpracovat na PC s využitím příslušného softwaru.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na matematiku a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z biologie a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na další, prosincový projektový den.___Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

České reálné gymnázium s.r.o. je partnerem tohoto projektu s finančním příspěvkem

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s partnerskými základním školami:

1. ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, 373 71 Hluboká nad Vltavou, IČO: 75000199
2. ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 382/16,370 06 České Budějovice, IČO: 62537661
3. ZŠ Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO: 75000466
4. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Hrdějovice, Školní 108, 373 61 Hrdějovice, IČO: 62537831

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I umožňuje ČRG s.r.o. prohloubit spolupráci se základními školami, se kterými bylo podepsáno Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektů výzvy č. 33 IROP

1. Obnova, modernizace a dovybavení ICT – projekt ukončen
2. Odborné učebny pro využití digitálních technologií – projekt v realizaci

Spolupráci se ZŠ založíme na organizaci kroužků a projektových dnů v oblasti předmětů biologie, fyziky, chemie, matematiky, ICT, která bude pravidelná. Projektové dny 4krát za školní rok – 5 hodin a kroužky cca 2krát měsíčně – 2hodiny. K těmto aktivitám, kterých by se účastnili žáci ČRG s.r.o. a žáci uvedených základních škol, by se mohli přidat i žáci jiných základních škol. Cílem kroužků je vedle prohlubování znalostí a dovedností v přírodopisu, chemii, matematice, fyzice, ICT technologií i příprava prezentací a aktivit pro projektové dny. Pro uvedené aktivity je nutné dokoupit potřebné vybavení v takovém počtu, aby žáci mohli pracovat samostatně i ve skupinách. Uvedené aktivity jsou časově náročné i pro učitele a jejich ohodnocení nám tento projekt umožňuje. Takto organizovaná, systematická spolupráce, by měla posílit zájem žáků obou typů škol o polytechnické předměty a orientovat je k jejich následnému studiu. Do spolupráce budou zapojeni i učitelé základních škol.

Učitelé ZŠ se budou podílet na přípravě projektových dnů i kroužků.

KA1 – Projektové dny

Projektové dny bude organizačně zajišťovat koordinátor spolupráce se ZŠ – Mgr. Monika Bavorová a koordinátor SŠ. V rámci projektového dne budou pro žáky ZŠ připraveny experimenty a úkoly z fyziky, chemie, biologie s využitím mikroskopů, preparátů, tabletů, notebooků, interaktivních tabulí a polytechnických stavebnic. Žáci ZŠ pod vedením žáků a učitelů gymnázia se na průběhu experimentů a plnění úkolů budou podílet. V rámci matematiky budou připraveny zkoušky nanečisto a řešení zajímavých úloh. V rámci ICT technologií prezentace kroužku fotografie a počítačové grafiky. Z oblasti přírodovědných předmětů biologie, chemie a fyziky zajímavé laboratorní úlohy s využitím mikroskopů, digitální kamery, pomůcek Pasco, polytechnických stavebnic a dalších pomůcek.

Z učitelů se budou účastnit všichni, kteří povedou v průběhu roku jednotlivé kroužky.

Časový harmonogram:

4krát školní rok 2018/2019 říjen, listopad, leden, březen

4krát školní rok 2019/2020 říjen, listopad, leden, březen

Lektoři: Mgr. Monika Bavorová, Mgr. Petr Němec, Mgr. Michal Pekárek, Mgr. Jan Flaška, PaedDr. Ondřej Švejda, RNDr. Ludmila Kadlecová, Mgr. Kateřina Boháčová, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Jaroslav Kala, RNDr. Jana Bohůnková, Mgr. Soňa Hřídelová, učitelé ČRG s.r.o.

Lektoři: 4 učitelé základních škol, kteří se projektového dne zúčastní

1. Kroužek mikroskopování

Kroužek mikroskopování bude zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mikroskopické techniky a přípravy preparátů z živočišné i rostlinné říše. Připravovat budeme nativní preparáty a jednoduché barvené preparáty, k práci využijeme mikroskopy, tablety a digitální kameru.

Kroužek: 2 hodiny/ 2krát měsíčně 09/2018 – 06/2019; 09/2019 – 06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: Mgr. Petr Němec, Mgr. Jiří Křížek

2. Kroužek fotografie a počítačové grafiky

V kroužku se naučíme nejen používat fotoaparát, ale především komponovat fotografii, používat světlo a fotit různé fotografické žánry od zátiší přes portrét až po pouliční fotografii. Obrázky se naučíme digitálně upravovat a retušovat. Později se kroužek zaměří na základy natáčení, střihu a úprav videa – sestříháme si vlastní krátký film, a protože se budeme učit i práci s vektorovým grafickým editorem, vyrobíme a vytiskneme si plakát k filmu i k výstavě nejlepších fotografií, které v kroužku vzniknou.

Kroužek: 2 hodiny/ 2krát měsíčně 09/2018 – 06/2019; 09/2019 – 06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: Mgr. Jan Flaška, Mgr. Michal Pekárek

3. Kroužek matematiky

Kroužek bude zaměřen na okruhy matematiky základní školy, na které navazuje studium na střední škole a nedostatky v této látce, které jsou pro žáky základní školy v navazujícím studiu problematické. Budou využity elektronické stavebnice, pomůcky pro stereometrii, výuku zlomků, magnetické stavebnice, tablety, notebooky.

Kroužek: 2 hodiny/ 2krát měsíčně 09/2018 – 06/2019; 09/2019 – 06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: RNDr. Jana Bohůnková, Mgr. Soňa Hřídelová, RNDr. Ludmila Kadlecová, Mgr. Jaroslav Kala, PaedDr. Ondřej Švejda

4. Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisk

Kroužek bude zaměřen na využití pomůcek ze systému Pasco, které byly pořízeny v minulých projektech, nově o využití digitálních vah – Pasco, siloměrů, dopadové plošiny – Pasco.

Kroužek: 2 hodiny/ 2x měsíčně 09/2018-06/2019; 09/2019-06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: Mgr. Michal Pekárek, Mgr. Jaroslav Kala, Mgr. Kateřina Boháčová

___

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: České reálné gymnázium s. r. o.

Termín realizace: 1. 1. 2018–31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

České reálné gymnázium s. r. o. je zapojeno do výše uvedeného projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u učitelů.

Jako partneři projektu nabídneme žákům kroužky a projektové dny, učitelům proškolení v oblasti využití digitálních technologií ve výuce. K těmto aktivitám pořídíme potřebné vybavení, například notebooky, fotoaparáty, polytechnické stavebnice, mikroskopy a další pomůcky.

Ve spolupráci se základními školami povedou učitelé ČRG s.r.o. v období dvou školních roků kroužek mikroskopování, kroužek fotografie a počítačové grafiky, kroužek matematiky a kroužek fyzikálních a chemických experimentů.

V rámci projektových dnů budou učitelé i žáci prezentovat zkušenosti získané z kroužků a připravovat pro ostatní žáky základních škol i gymnázia různé soutěže a demonstrace experimentů, do kterých budou pozvaní žáci přímo zapojeni. Chceme tímto způsobem přesvědčit zúčastněné žáky o tom, že polytechnické vzdělání – v našem případě v oblasti matematiky, fyziky, biologie či informačních technologií – je dosažitelné, zajímavé a z hlediska uplatnění v profesním životě perspektivní.

RNDr. Ludmila Kadlecová

___

ČRG s. r. o. splnilo standard konektivity, který je definován podmínkami výzvy č. 33 Integrálního regionálního operačního programu.

V rámci této výzvy realizujeme dva projekty: Obnova a modernizace IVTOdborné učebny pro využití digitálních technologií. Přínos prvního projektu, který už je hotov, je nová digitální jazyková učebna, tabletová učebna, notebooková učebna a zařízení, které zajistí potřebné parametry konektivity.

V rámci druhého projektu budeme v roce 2018 přistavovat budovu ČRG a tím získáme odborné učebny fyziky, robotiky a biologie, které vybavíme novým nábytkem, interaktivním displejem, notebooky, robotickými stavebnicemi a 3D tiskárnami.

V návaznosti na tyto dva projekty byla naše škola, jako jedna z 15 škol Jihočeského kraje, vybrána jako partner projektu iKAP – Podpora polytechnického vzdělání. V rámci tohoto projektu budou moci naši žáci spolu se žáky partnerských ZŠ u nás ve škole navštěvovat kroužky matematiky, fyzikálních a chemických experimentů, počítačové grafiky a digitální fotografie. Na vybavení a práci v těchto kroužcích získá naše škola téměř dva milióny korun. Kroužky budou pro všechny žáky zdarma.
Finanční náročnost všech těchto projektů je z pohledu naší školy vysoká. Projekty jsou pro nás realizovatelné jen díky spolufinancování Evropskou unií.

Samozřejmě není vše vůbec jednoduché. Věřím, že všichni pochopíte výpadky připojení k Internetu, na Bakaláře a posléze i ruch, který bude způsoben stavbou. Koncem roku 2018 by mělo být vše hotovo a nové zařízení bude sloužit jak žákům Českého reálného gymnázia, tak žákům partnerských škol.

RNDr. Ludmila Kadlecová

___

2017

Projekt Obnova, modernizace a dovybavení ICT

Termín realizace: 3.7. 2015 - 20.12.2017

Hlavní manažer projektu: RNDr.Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Jan Flaška, Petr Němec, Ondřej Švejda, Monika Bavorová, Irena Vlková, Gabriela Tomrlová

V rámci tohoto projektu:

 1. se nám podařilo obnovit digitální jazykovou učebnu, pořídit mobilní notebookovou učebnu, pořídit tablety. Toto vybavení bude využito k využití digitálních technologií jak při výuce jazyků, tak i při výuce přírodovědných předmětů.
 2. jsme školu vybavili zařízením pro rozšíření bezbariérovosti budovy z přízemí na všechny ostatní prostory v budově.
 3. jsme pořídili vybavení k zajištění konektivity dle potřebných standardů a rozšířili jsme pevnou síť školy o jednu učebnu.
 4. jsme upravili zeleň v areálu školy výsadbou čtyř javorů.

___

2015
Projekt „Zkvalitnění výuky cizích jazyků, rozvoj čtenářtví"
Termín realizace 28. 8. 2015–11. 12. 2015

Hlavní manažer projektu: Ludmila Kadlecová
Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Monika Bavorová, Eva Polenská, Klára
Svobodová, Hana Novotná, Martina Štěpánková

V rámci tohoto projektu vybavujeme školní knihovnu minimálně třemi sty knihami v tištěné podobě, které budou žákům školy k dispozici v průběhu studia k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti a současně pro přípravu na maturitní zkoušku z českého jazyka .

1. Zahájili jsme ověřování čtenářských dílen ve výuce. Žáci ve třídě prima pracují s texty Pavla Šruta, tvoří pracovní listy a zapojují se do dramatizace.
2. Žáci ČRG s.r.o. se zúčastní od 5. 10. 2015 jazykového kurzu v Salzburgu
3. Žáci ČRG s.r.o. se zúčastní od 8. 11. 2015 jazykového kurzu ve Velké Británii

Loga ESF, EU, MŠMT a OP VK

___

2014–2015 – Projekt Modernizace učebny IVT,
mobilní notebookové učebny a vybudování jazykové učebny

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Irena Vlková, Jan Flaška

Tento projekt si vytýčil tři hlavní úkoly:

1. Zkvalitnění výuky cizích jazyků

2. Vybudování multimediální učebny IVT

3. Využití ICT ve výuce všech předmětů formou mobilní notebookové učebny

Projekt se zaměřil na zkvalitnění výuky cizích jazyků vybudováním nové digitální jazykové laboratoře – s nejmodernějším digitálním systémem SmartClass+ kanadské společnosti Robotel. K výuce jsou využívány moderní počítače, kvalitní sluchátka a špičkový software pro komunikaci vyučujícího a studentů SmartClass+, jehož součástí jsou digitální nástroje ke sledování práce studenta, propojování studentů do dvojic i do skupin, chatovací nástroje, prezentační nástroje, nástroje pro živé nahrávání, které v jednom okamžiku změní studentský přístroj v nahrávací zařízení. Všechny materiály jsou okamžitě a bezpečně uloženy v digitální úschovně systému. Digitální systém umožňuje výrazné zkvalitnění konverzace žáků, kterou monitoruje učitel. Učitel může žákům do konverzace vstupovat a korigovat ji. Platforma učebny nabízí řadu cvičení, která vyhodnotí odpovědi žáků automaticky. Nové možnosti jsou i v oblasti hodnocení žáků. Systém Robotel SmartClass+ současně umožňuje další inovace, na základě kterých je učebna připravena plnit funkci multifunkční jazykové učebny.

Multimediální učebna IVT je vybavena nejmodernějšími počítači s multidotykovými monitory a v kombinaci s interaktivní tabulí umožňuje výrazné zefektivnění výuky IVT.

Mobilní notebooková učebna je soubor výkonných ultrabooků, které mohou využívat všichni učitelé při výuce libovolného předmětu. Vzhledem k tomu, že ve všech třídách jsme vybaveni interaktivními tabulemi a připojením k internetu, mají učitelé i žáci pro zařazení ICT do výuky ideální podmínky.

Projekt bude průběžně prezentován při dnech otevřených dveří.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.wideline</b>

2013–2014 – Projekt Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Kateřina Boháčová, Lenka Filipová

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky biologie, chemie a fyziky v osmiletém i čtyřletém studiu gymnázia. Ke zkvalitnění výuky došlo nákupem výukových sad připojených k mechanicky odolným laboratorním notebookům vhodných pro záznam měření v terénu s analytickým a podpůrným softwarem (Pasco). Žáci na nich mohou zpracovávat a vyhodnocovat zadávané úlohy. Učitelské sady jsou navíc propojeny se stávajícími interaktivními tabulemi, aby mohli výsledky vyučující znázorňovat na této tabuli.

Součástí projektu byl i nákup vybavení, které umožní sady plně využít v terénu při cvičeních a experimentech. Cílem projektu bylo zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

Prezentace Projektu bude zajištěna průběžně během celého školního roku. Řešitelský tým učitelů bude pořádat v mimoškolní době setkání žáků gymnázia, kteří mají zájem o přírodovědné předměty. Žákům budou předváděny motivační experimenty se zakoupenými sadami pomůcek.

Na tato přírodovědná odpoledne budou přizváni i žáci základních škol a studenti Partnera projektu.

___

2013 – Projekt Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Kateřina Boháčová, Lenka Filipová

Projekt je ve fázi přípravy. Realizace 2014-2015

___

2012 – Projekt Inovace  ICT

Projekt Inovace ICT byl k datu 9. 2. 2014 ukončen.

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: L. Kadlecová, J. Flaška, P. Syrovátka, učitelé ČRG s. r. o., kteří vytvořili 424 DUMů (digitálních učebních materiálů)

Cíle projektového záměru se podařilo během dvou let splnit.

 1. Zakoupili jsme vybavení pro výuku fyziky, biologie a chemie (Pasco), laboratorní notebooky, digitální kameru pro vytváření audiovizuálních záznamů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Vybavili jsme se novým serverem a učitelé získali nové notebooky pro práci s ICT ve vyučovacích hodinách.
 2. Vybavili jsme dvě jazykové učebny interaktivními tabulemi a proškolili učitele v nových trendech výuky cizích jazyků.
 3. Na základě absolvovaných kurzů jsme zefektivnili výuku finanční gramotnosti a vybavili školu hrami Finanční svoboda, které využíváme při projektových dnech.

15 učitelů ČRG s. r. o. vytvořilo 424 digitálních učebních materiálů napříč všemi předměty. DUMy jsou k průběžnému využití pro všechny učitele i žáky umístěny na www stránkách školy a jsou k dispozici i mimo školu.

 

___

2008 – Projekt Modernizace Českého reálného gymnázia s.r.o.

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Jan Flaška, Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Ondřej Švejda

 

 

Projekt řešil problém nedostatečného vybavení školy k výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodních věd, matematiky, dějepisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy. Vytvořil zázemí pro volnočasové aktivity studentů (knihovna, školní dvůr). Proběhla rekonstrukce sociálního zázemí dle norem EU, vše s ohledem na žáky s tělesným postižením.

Výsledky realizace projektu zahrnují:

 • vybavení jazykové laboratoře,
 • vybavení učebny výtvarné výchovy,
 • vybudování odborné multifunkční učebny přírodních věd,
 • vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou a dalšími pomůckami,
 • nákup učebních pomůcek pro všechny vyučované předměty
 • vybudování a vybavení odborné knihovny,
 • vytvoření odpočinkové zóny pro studenty na dvoře areálu budovy školy,
 • rekonstrukce hygienických zařízení a stavební úpravy související s vybavením odborných učeben.

___

2006 – Projekt Dějepisný a regionálně zeměpisný katalog Evropy

Autoři: Václav Kabíček a Jiří Řehounek.

Řešitelský tým: Jan Flaška, Ludmila Kadlecová, Václav Kabíček a Jiří Řehounek.

V rámci projektu ČRG s.r.o. zlepšilo svou technickou vybavenost. Při přípravě na výuku i ve výuce samotné se díky projektu začal využívat např. nový dataprojektor, dva přenosné počítače, digitální fotoaparát apod. Hlavním přínosem projektu bylo zatraktivnění výuky častějším využíváním obrazových informací.

Dějepisná část je členěna podle historických období a jejím editorem je Václav Kabíček. Jiří Řehounek edituje část regionálně zeměpisnou, která je rozdělena podle jednotlivých evropských států.Při tvorbě tohoto elektronického katalogu využili autoři projektu především svých fotografických archivů. Fotografie poskytli také pedagogové a studenti našeho gymnázia.

Demoverzi katalogu si můžete vyzkoušet zde. Objednat si ho můžete na adrese , cena pokrývá pouze náklady na poštovné a DVD-R.

___

2006 – Projekt: Multimediální výuka fyziky v nižším stupni gymnázia

Autoři: Soňa Hřídelová, Ondřej Švejda

Řešitelský tým: Jan Flaška, Soňa Hřídelová, Ludmila Kadlecová, Ondřej Švejda

___

Projekt: Nové vyučovací metody v matematice nižšího gymnázia

Autor: Soňa Hřídelová

Řešitelský tým: Soňa Hřídelová, Ludmila Kadlecová

___

2003 – Projekt: Z dějin filosofického myšlení – učebnice

Autor: Vladimír Křešnička

Řešitelský tým: Vladimír Křešnička, Ludmila Kadlecová

___

1995 – Projekt: Počátky české literatury – učebnice

Autor: Vladimír Křešnička

Řešitelský tým: Vladimír Křešnička, Ludmila Kadlecová