ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Časová dotace

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

5

4

4

4

Anglický jazyk

3

3

3

3

Německý jazyk

2

2

3

3

Matematika a její aplikace

5

4

4

4

Informační a komunikační technologie

1

0

1

1

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

1

1

Člověk a příroda

Fyzika

0

2

2

2

Chemie

0

2

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

×2

2

●×2

2

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

0

0

►1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Člověk a svět práce

1

◘1

0

1

Celková povinná časová dotace/dispon.hod.

29

30

31

32

 

×          V rámci předmětu je realizované průřezové téma  ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA

●          V rámci předmětu zeměpis jsou realizovaná průřezové témata VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

►         V rámci předmětu výchova ke zdraví  jsou realizovaná průřezové témata  OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA, ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA

◘          V rámci předmětu Člověk a svět práce je realizované průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 

Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

České reálné gymnázium s.r.o. je škola s jednou třídou v každém ročníku, je to škola výběrová a tím je ovlivněna struktura učebního plánu, Učební plán je determinován profilem absolventa a požadavky Rámcového učebního plánu z RVP ZV doplněného opatřením ministryně školství čj. 15 523/2007-22.

Při tvorbě ŠVP pro nižší gymnázium jsme se nerozhodli pro integraci jednotlivých předmětů.

Zařadili jsme předměty nové jako je Výchova ke zdravíČlověk a svět práce. Od primy se vyučují dva cizí jazyky, jak se i v minulých letech osvědčilo. Volitelné předměty jsme v nižším gymnáziu nezařadili, neboť v této fázi výuky klademe důraz na všeobecný základ s posílenými jazyky,  informatikou a výpočetní technikou a širokou profilaci žáků volitelnými předměty zařazujeme až ve vyšším gymnáziu.

Odkazy v učebním plánu upozorňují na těžiště realizace průřezových témat, jinak samozřejmě průřezová témata prolínají všechny předměty během celého studia.

V rámci předmětu Člověk a svět práce je ve třídě kvarta vyučována finanční gramotnost.

___

Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia
a pro čtyřleté gymnázium podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Kvinta
1.R

Sexta
2.R

Septima
3.R

Oktáva
4.R

Časová dotace

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

4

5

Cizí jazyk

3

3

3

3

Další cizí jazyk

3

3

3

3

Matematika a její aplikace

4

4

3

3

Informatika
a informační a komunikační technologie

2

2

0

0

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

0

Občanský
a společenskovědní základ

0

1

1

1

Člověk a příroda

Fyzika

3

3

2

0

Chemie

3

3

2

0

Biologie

3

3

2

0

Geografie

2

2

2

0

Umění a kultura

Hudební obor

1

1

0

0

Výtvarný obor

1

1

0

0

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

0

0

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

Člověk a svět práce

0

0

1

1

Volitelné vzdělávací aktivity

Volitelný předmět 1, 2, 3

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

Volitelný předmět 4, 5, 6

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

Celková povinná časová dotace

33

33

33

33

Poznámky k učebnímu plánu pro vyšší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

Volitelné předměty 1, 2, 3:

Volitelné předměty 4, 5, 6:

Cvičení z matematiky

Práce s počítačem

Cvičení z přírodních věd

Latina

Deskriptivní geometrie

Německá konverzace

Anglická konverzace

Seminář z matematiky

Seminář z fyziky

Seminář z biologie

Seminář z chemie

Seminář ze zeměpisu

Seminář z dějepisu

Filosofický seminář

Jazykový seminář

Literární seminář

Seminář ZSV

___