Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Časová dotace

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

5

4

4

4

Anglický jazyk

3

3

3

3

Německý jazyk

2

2

3

3

Matematika a její aplikace

5

4

4

4

Informační a komunikační technologie

1

0

1

1

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

1

1

Člověk a příroda

Fyzika

0

2

2

2

Chemie

0

2

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

×2

2

●×2

2

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

0

0

►1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Člověk a svět práce

1

◘1

0

1

Celková povinná časová dotace/dispon.hod.

29

30

31

32

 

×          V rámci předmětu je realizované průřezové téma  ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA

●          V rámci předmětu zeměpis jsou realizovaná průřezové témata VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

►         V rámci předmětu výchova ke zdraví  jsou realizovaná průřezové témata  OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA, ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA

◘          V rámci předmětu Člověk a svět práce je realizované průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 

Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

České reálné gymnázium s.r.o. je škola s jednou třídou v každém ročníku, je to škola výběrová a tím je ovlivněna struktura učebního plánu, Učební plán je determinován profilem absolventa a požadavky Rámcového učebního plánu z RVP ZV doplněného opatřením ministryně školství čj. 15 523/2007-22.

Při tvorbě ŠVP pro nižší gymnázium jsme se nerozhodli pro integraci jednotlivých předmětů.

Zařadili jsme předměty nové jako je Výchova ke zdravíČlověk a svět práce. Od primy se vyučují dva cizí jazyky, jak se i v minulých letech osvědčilo. Volitelné předměty jsme v nižším gymnáziu nezařadili, neboť v této fázi výuky klademe důraz na všeobecný základ s posílenými jazyky,  informatikou a výpočetní technikou a širokou profilaci žáků volitelnými předměty zařazujeme až ve vyšším gymnáziu.

Odkazy v učebním plánu upozorňují na těžiště realizace průřezových témat, jinak samozřejmě průřezová témata prolínají všechny předměty během celého studia.

V rámci předmětu Člověk a svět práce je ve třídě kvarta vyučována finanční gramotnost.

___

Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia
a pro čtyřleté gymnázium podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Kvinta
1.R

Sexta
2.R

Septima
3.R

Oktáva
4.R

Časová dotace

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

4

5

Cizí jazyk

3

3

3

3

Další cizí jazyk

3

3

3

3

Matematika a její aplikace

4

4

3

3

Informatika
a informační a komunikační technologie

2

2

0

0

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

0

Občanský
a společenskovědní základ

0

1

1

1

Člověk a příroda

Fyzika

3

3

2

0

Chemie

3

3

2

0

Biologie

3

3

2

0

Geografie

2

2

2

0

Umění a kultura

Hudební obor

1

1

0

0

Výtvarný obor

1

1

0

0

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

0

0

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

Člověk a svět práce

0

0

1

1

Volitelné vzdělávací aktivity

Volitelný předmět 1, 2, 3

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

Volitelný předmět 4, 5, 6

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

Celková povinná časová dotace

33

33

33

33

Poznámky k učebnímu plánu pro vyšší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

Volitelné předměty 1, 2, 3:

Volitelné předměty 4, 5, 6:

Cvičení z matematiky

Práce s počítačem

Cvičení z přírodních věd

Latina

Deskriptivní geometrie

Německá konverzace

Anglická konverzace

Seminář z matematiky

Seminář z fyziky

Seminář z biologie

Seminář z chemie

Seminář ze zeměpisu

Seminář z dějepisu

Filosofický seminář

Jazykový seminář

Literární seminář

Seminář ZSV

___