Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Školní vzdělávací program "Škola právě pro tebe"

ŠVP „Škola právě pro tebe“ je základní dokument pro výuku ČRG s.r.o. Pro nižší stupeň osmiletého gymnázia platí od 1. 9. 2007 a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium platí od 1. 9. 2009 a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

ŠVP se zaměřuje na získání klíčových kompetencí, což jsou vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, ale i schopnosti pracovat s informacemi, využít získané vzdělání ke studiu na vysoké škole a aktivní zapojení do celoživotního vzdělávání.

V ŠVP máme zařazeny nové předměty „Člověk a svět práce“ a „Výchova ke zdraví“, které mají žákům pomoci v profesionální orientaci a péči o vlastní zdraví.

Hlavní charakteristika ŠVP, jak už vyplývá z názvu, je soustředění se na žáka, na jeho individualitu a jeho vlastní profilaci. Cílem je umožnit žákovi co nejlépe využít svých schopností pro další studium na vysoké škole. Toto je zajištěno především širokou nabídkou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia.

ŠVP je obsáhlý dokument, který pod vedením koordinátora ŠVP tvořili všichni učitelé školy.

 

–RNDr.Ludmila Kadlecová, koordinátor ŠVP

___

ŠVP si můžete stáhnout zde (formát PDF):