4. den

ANTICKÝ A BAROKNÍ ŘÍM

 

Koloseum

Ctihodný Beda o něm v 8. století napsal: "Dokud bude stát Koloseum, bude stát i Řím / Až se zhroutí Koloseum, Řím se zhroutí též / S koncem Říma skončí i svět."

Původně v těchto místech stávala socha císaře Nera, které lid říkal Kolos. Při zvolení Vespasiána na císařský post se tento bývalý velitel legií v Izraeli rozhodl lidu darovat velkolepou arénu, kde by se mohl bavit. Nerově soše nechal vyměnit hlavu a stal se z ní Apollón. Po Vespasianově smrti stavbu tzv. Amfiteatra Flavia převzal jeho syn Titus, který ho otevřel s velkou pompou, při níž bylo zavražděno 5.000 zvířat. Na délku měří 188 metrů, je 156 m široké a 48,5 m vysoké. Celkový obvod stavby je 527 m. Dovnitř se vešlo 55.000 diváků, 50.000 sedících a 5.000 stojících.1

Ve 4. st. se zde hry odehrávaly 175x v roce. V rozmezí let 1992 - 2003 se především z peněz soukromého sektoru uskutečnila oprava části fasády a vnitřku stavby.


Konstantinův oblouk

V atice oblouku vyryto: "Velkému, zbožnému, blahoslavenému císaři a caesarovi Konstantinovi, který dík božímu vnuknutí, velikosti svého ducha a odvaze svého vojska osvobodil stát od tyrana a jeho stoupenců, věnoval tento oblouk senát a lid Říma."2

Forum Romanum

>> Titův vítězný oblouk

byl postaven na památku Tita Vespasiána po té, co dobyl a zbořil Jeruzalém. Dominují mu dva reliéfy: 1) panna, představující Řím, která vede císařův vůz tažený čtyřspřežím; 2) vojsko, zajatí Židé a kořist z Chrámu z přelomu srpna a září roku 70.

>> Kurie

Podle tradice založena třetím římským králem Tulliem Hostiliem. Sídlil v ní senát, rozhodující poradní orgán, který se zrodil ještě v královské éře. Měl původně sto, později tři sta členů. Jejich počet vzrostl za Sully na 600 a za Caesara na 900.

>> Oblouk Septimia Severa

je jedním z největších v celé antické éře, 28 m vysoký a 25 m široký. Byl postaven r. 203 a připomínal desáté výročí Septimiova nástupu na trůn.

>> Maxentiova bazilika

>>Kapitol

Dnešní název má od doby, kdy zde dal kopat Tarquinius Superbus základy pro Saturnův chrám a byla nalezena lidská hlava (caput)3. V antické éře tento vrch zdobil především chrám zasvěcený trojici Jupiter, Junona a Minerva. Při cestě od Fora na Kapitol je u budovy římské radnice vidět kopie sochy vlčice. Originál vytvořil v 6. st. př. Kr. vejský Etrusk Vulka. Další slavnou kopií je jezdecká socha Marka Aurelia. Po celý středověk se křesťané o jediné dochované antické jezdecké soše domnívali, že znázorňuje císaře Konstantina, což zachránilo její existenci. Na Kapitol přenesena r. 1538, přičemž podstavec pro ni navrhl Michelangelo4. Před zvětráním ji dle nového zkoumání archeologů chránila zlatá slitina - tento fakt byl však znám už ve starověku a dal za vznik pověsti, že až se odlepí poslední šupinka, svět se zboří.

Náměstí Navona

Císař Domitián tu dal na místě Martova pole zbudovat Circus agonalis určený pro naumachie, velkolepé podívané na vodě, znázorňující námořní bitvy. Vešlo se sem 33.000 diváků. V 16. st. si tu rod Pamphilli dal postavit palác, který byl v letech 1644 - 50 za Inocence X. - papeže, jenž pocházel z jejich rodu - velkolepě přestavěn. Po druhé válce ho zakoupila Brazílie pro svoji ambasádu.

Na náměstí jsou celkem 3 fontány. Dominantou je Fontána čtyř řek od barokního sochaře Berniniho. Kamenné postavy znázorňují Nil, Dunaj, Gangu a Rio de la Platu. Na fontáně se tyčí obelisk, který si Inocenc X. vyhlédl u Via Appia.

Pantheon

Za jeho dnešní podobu vděčíme císaři Hadriánovi. Za jeho vlády totiž dostal Pantheon kruhovitý půdorys. Stavba nemá žádná okna, pouze v kupoli je kruhový otvor o průměru 9 metrů, kterým kromě světla padá do stavby také déšť; voda je odváděna svažující se podlahou do kanálků po obvodu stavby. Průměr i celková výška Pantheonu je 43,2 m, výška obvodové zdi dosahuje 21,35 m.5 Někteří vědci nevylučují, že jeho stavbu mohl vést Apollodór z Damašku.6 Dokonalost stavby a její klenby inspirovala Bruneleschiho ke tvaru Santa Maria del Fiore ve Florencii. O bronzovou střechu ho připravil r. 663 byzantský císař Constans II. Další bronz dal ze stavby servat Urban VIII., aby měl Bernini dostatek materiálu pro stavbu svého baldachýnu (viz den 2 - Vatikán).

Kromě desítek prvomučedníků jsou v chrámu pohřbeni příslušníci sardinské královské rodiny a Raffael Santi.

Santa Maria sopra Minerva

Za renesančním průčelím tohoto chrámu, už od 13. století spravovaném řádem dominikánů, se nachází gotický interiér s řadou významných uměleckých děl - kaplí rodiny Carafů, náhrobky papežů Klementa VII. a Lva X. a především slavná Michelangelova socha Vykupitele. Před chrámem je na podstavci v podobě slůněte umístěn egyptský obelisk od Berniniho.

Sloup Marka Aurelia


Fontána de Trevi

Projektoval ji Nicolo Salvi a jde o jedinou římskou fontánu, která zabírá průčelí domu v celé jeho šíři. Výstavba začala za papeže Klementa XII. r. 1732. Protože Salvi během stavby zemřel, dokončil ji o 30 let později Gianpaolo Pannini. Svůj název prý dostala podle tří do ní ústících ulic: Tre Vie. Peníze, které do ní turisté podle tradice vhazují, jsou poukazovány Mezinárodnímu Červenému kříži.


1 Dějiny umění 2., s. 275.
2 Dějiny umění 2., s. 319.
3 Polák, s. 140.
4 Hibbert, Řím, s. 362.
5 Burian, Řím, s. 397.
6 Dějiny umění 2., s. 284.